You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Үкіметпен кәсіпкерлер "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасын жүзеге асыру аясындағы бір қатар келісімдерге қол қойды

Астана. 14 мамыр. Kazakhstan Today - Үкіметпен кәсіпкерлер "Бизнесті ң жол картасы - 2020" бағдарламасын жүзеге асыру аясындағы бір қатар келісімдерге қол қойды, деп хабарлайды Kazakhstan Today.

Бүгін Астанада Қ Р Экономикалық даму және сауда министрлігі, барлық облыс әкімдіктері, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ , Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы және екіншідең гейлі банктер арасында ""Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасының бірінші бағытын жүзеге асыру аясында екінші дең гейлі банктердің жеке кәсіпкерлік субьектілеріне берген несиелеріне кепілдік беру жөніндегі келісімге", ""Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасының бірінші және үшінші бағытын жүзеге асыру аясында екінші де ң гейлі банктерді ң жеке к ә сіпкерлік субьектілеріне берген несиелеріне кепілдік беру ж ө ніндегі келісімге", ""Бизнесті ң жол картасы - 2020" ба ғ дарламасыны ң екінші ба ғ ытын ж ү зеге асыру аясында жеке к ә сіпкерлік субъектілеріні ң несиелері бойынша сыйа қ ы ставкаларын субсидиялау ж ө ніндегі ынтыма қ тасты қ туралы келісімге", сондай-а қ , ""Бизнесті ң жол картасы - 2020" ба ғ дарламасыны ң екінші ба ғ ытын ж ү зеге асыру аясында Қ Р Экономикалы қ даму ж ә не сауда министрлігі мен Қ аза қ станны ң қ аржыгерлер қ ауымдасты ғ ы арасында ғ ы ы қ палдасты қ ж ө ніндегі меморандум ғ а қ ол қ ойылды.

" Қ аза қ стан қ азір дамуды ң жа ң а сатысында т ұ р. Сонды қ тан біз қ азірден бастап елімізді ң да ғ дарыстан кейінгі қ ар қ ынды дамуын ынталандыру ғ а тиіспіз",- деді келісімдерге қ ол қ ою р ә сімінде с ө йлеген с ө зінде премьер-министр К ә рім М ә сімов.

Премьер-министрді ң айтуынша, қ азіргі экономикалы қ жа ғ дай да ғ ларыс қ а дейінгі кезе ң де, я ғ ни 2005-2007 жылдары бол ғ ан экономикалы қ ә лемге, экономикалы қ модельге ұқ самайды. Қ азіргі экономикалы қ жа ғ дай м ү лдем бас қ аша. Бизнестік шешімдер жеке бастамалар болып қ алуда ж ә не на қ ты шешімді бизнес қ о ғ амдасты қ ты ң ө зде рі қ абылдауы тиіс. Ү кіметті ң міндеті сол шешімдерді ж ү зеге асыру бизнеске же ң іл болуы ү шін барлы қ жа ғ дайды ынталандыру болып табылады. Б ұ л жеке сектор субъектілеріні ң несиелері бойынша сыйа қ ы ставкаларын субсидиялау ғ а да қ атысты.

"Б ү гінгі к ү ннен бастап би знес на қ ты шешімдерді қ абылдауда, ү кімет тарапынан сыйа қ ы ставкаларын субсидиялау ғ а б ө лінген ресурстарды банктерден алу м ү мкіндігіне ие болып отыр. Ал ә кімдіктер ү шін б ү гінгі қ ол қ ойыл ғ ан келісімдер жергілікті жерлерде бизнесті ж ү ргізу шарттарын же ң ілдетуг е м ү мкіндік береді. Себебі, бизнес жергілікті жерлерде жасалып, дамиды", деді премьер-министр.

Премьер-министрді ң пікірінше, елімізді ң келешектегі экономикалы қ дамуы к ө п жа ғ дайда ү кімет пен бизнес қ о ғ амдасты қ ты ң қ азіргі та ң да ғ ы қ оян- қ олты қ ж ұ мысымен ты ғ ыз байланысты болып отыр. Б ұ л ретте Қ аза қ станда ғ ы бизнес дамып, экономика ғ а с ү белі ү лес қ осуы ү шін барлы қ жа ғ дай жасал ғ ан.

"Банктерде а қ ша бар, несие алушылар бар, пайызды қ ставка - 7%, м ұ ндай ставка тіпті ә лемді ң бірде-бір елінде жо қ . Тіпті Еуропалы қ Ода қ та да м ұ ндай ставкамен несие алу ғ а болмайтын шы ғ ар деп ойлаймын. Енді барлы ғ ы бизнесті ң қ олында. Мен б ү гін қ абылдан ғ ан шешіммен барлы қ тары ң ызды құ тты қ таймын. Барша ң ыз ғ а елімізді ң келешектегі экономикалы қ дамуында ғ ы міндеттерді шешуде табыстар тілеймін", деді ү кімет басшысы қ ол қ ою р ә сіміне қ атысушылар ғ а қ аратып айт қ ан с ө зінде.

Еске сала кетейік, 2010 жылы ""Бизнесті ң жол картасы - 2020" ба ғ дарламасын ж ү зеге асыру ғ а республикалы қ бюджетте 30 млрд те ң ге қ арастырыл ғ ан. Қ аржы ү ш ба ғ ыт бойынша б ө лінеді: жа ң а бизне с-бастамаларды қ оодау ғ а - 12 млрд те ң ге, к ә сіпкерлік секторды жандандыру ғ а - 16 млрд те ң ге, экспорт қ а ба ғ ыттал ғ ан ө ндірістерді қ олдау ғ а - 2 млрд те ң ге.

А ғ ымда ғ ы жылы б ұ л ба ғ дарламаны ң аясында ғ ы пайызды қ ставканы субсидиялау сыйа қ ы ставкасы 12%-дан аспайты н банк несиелері бойынша ғ ана ж ү зеге асырылады, б ұ л ретте 7%-ын ба ғ дарлама ғ а қ атысушы т ө лесе, 5%-ын мемлекет ө теп береді. 2011 жылдан бастап субсидиялар к ө лемін ү кімет аны қ тайды.«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы