You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

«Бизнестің жол картасы» жолға шықты

Астанада көптен бері к ү н т ә ртібінен т ү спей ж ү рген та ғ ы бір жоба ө мірге жолдама алды. Б ұ л - 13 с ә уір к ү ні қ абылдан ғ ан «Бизнесті ң жол картасы - 2020» ба ғ дарламасы болатын. Кеше осы ғ ан байланысты арнайы жиын ө тіп, Экономика лы қ даму ж ә не сауда министрлігі, «Даму» к ә сіпкерлікті дамыту қ оры, облыс ә кімшіліктері, Қ аза қ станны ң қ аржыгерлер қ ауымдасты ғ ы, екінші де ң гейлі банктер «ба ғ дарламаны іске асыру жолында аянып қ алмаймыз» деп ант-су ішіп, орта қ келісімге барма қ тарын басты.

Айтпа қ шы, екінші де ң гейлі банктер арасында ғ ы жеке к ә сіпкерлік субъектілеріні ң несиелерін субсидиялау бойынша сыйа қ ы мелшерлемелерін субсидиялау ж ә не аталмыш кепілдік беру женіндегі, я ғ ни «Субсидиялау туралы», «Кепілдік туралы» қ ос келісімге қ ол қ ою р ә сіміне Ү кіметбасшысы К ә рім М ә сімов келіп қ атысты. Ү кімет басшысыны ң сезіне қ ара ғ анда, б ұ л құ жатта ә р тарапты ң ат қ аратын қ ызметінен бастап, құқ ына дейін тай ғ а та ң ба бас қ андай аны қ белгіленген. Ба ғ дарламаны қ аржыландыру ғ а республикалы қ бюджеттен 30 миллиард те ң ге б ө лінді. Оны ң 12 миллиарды жа ң а бизнес жобаларды қ аржыландыру ғ а ж ұ мсалатын болса, 16 миллиард те ң гесі к ә сіпкерлік секторды сауы қ тыру ғ а б ө лінеді. Сонымен қ атар сырт қ а ө нім шы ғ аратын экспорттаушы к ә сіпорындарды қ олдау ү шін та ғ ы 2 миллиард те ң ге қ аралыпты. Соны ң ар қ асында ша ғ ын ж ә не орта бизнес ү стемесі 4-тен 7 пайыз ғ а дейін же ң ілдетілген несие алып, мемлекет 5-тен 8 пайыз ғ а дейінгі ү стемені ө зі ө тейтін болады.

«Б ұ л - отанды қ бизнесті ң ба ғ ыт-ба ғ дарын ай қ ындап қ ана қ оймай, оны дамыту ғ а ү лес қ осатын ма ң ызды құ жат. Ү кіметті ң отанды қ к ә сіпкерлікті ң қ аржы да ғ дарысынан кейін тынысын ашып, ө ндіріс бойына қ ан ж ү гіртуге ба ғ ыттап отыр ғ ан қ адамы. Со ңғ ы жылдары қ аржы ауыртпалы ғ ыны ң барлы қ қ ыспа ғ ын сезіндік. Десе де, бизнес ортада, банкирлер де сындарлы с ә тті ң ө ткелінен ө те б ілді. Қ аза қ стан қ азір дамуды ң жа ң а сатысында т ұ р. Сонды қ тан біз қ азірден бастап елімізді ң да ғ дарыстан кейінгі қ ар қ ынды дамуын ынталандыру ғ а тиіспіз», - деді Премьер-министр К ә рім М ә сімов.

Осы ба ғ дарламаны ң отымен кіріп, к ү лімен шы ғ ып ж ү рген экономикалы қ да му ж ә не сауда министрі Жанар Айтжанованы ң айтуынша, елімізді ң келешектегі экономикалы қ дамуы кеп жа ғ дайда Ү кімет пен бизнес- қ о ғ амдасты қ ты ң қ азіргі та ң да ғ ы қ оян- қ олты қ ж ұ мысымен ты ғ ыз байланысты болып отыр. Б ұ л ретте Қ аза қ станда ғ ы бизнес дамып, экономика ғ а с ү белі ү лес қ осуы ү шін барлы қ жа ғ дай жасал ғ ан.

Жа ң а келісім бойынша енді бизнес ө кілдері Ү кімет тарапынан сыйа қ ы ставкаларын субсидиялау ғ а б ө лінген ресурстарды банктерден алу м ү мкіндігіне ие бола алады.

үркіт Нұрасыл/«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы