You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Бизнестің тасын өрге домалату үшін барлық жағдай жасалды

АСТАНА. Мамырды ң 14-і. Қ азА қ парат /Ерн ұ р А қ анбай/ - Осы аптада Ү кімет отанды қ бизнесті одан ә рі дамытып, ынталандыру ү шін ма ң ызды шешімдер қ абылдады. Алдымен, сейсенбіде «Бизнесті ң жол картасы-2020» ба ғ дарламасын ж ү зеге асыру туралы қ аулыны ң жобасын ма құ лдады. Ал ж ұ ма к ү ні б ұ л ба ғ дарламаны іске асыру аясында банк ж ә не к ә сіпкерлік сектормен бір қ атар келісімдер жасады.

Атап айт қ анда, Қ Р Экономикалы қ даму ж ә не сауда министрлігі, барлы қ облыс ә кімдіктері, «Даму» к ә сіпкерлікті дамыту қ оры» А Қ , Қ аза қ станны ң қ аржыгерлер қ ауымдасты ғ ы ж ә не екінші де ң гейлі банктер арасында Жеке к ә сіпкерлік субъектілеріні ң несиелері бойынша сыйа қ ы ставкаларын субсидиялау бойынша ынтыма қ тасты қ туралы келісімге, сондай-а қ «Бизнесті ң Жол картасы - 2020» ба ғ дарламасын іске асыру аясында кепілдік беру ж ө ніндегі ке лісімге қ ол қ ойылды. «Б ұ л ба ғ дарлама бизнесті қ олдау ма қ сатында жасал ғ ан на қ ты құ жат. Онда еліміздегі іскерлік белсенділікті келшекте ынталандыру жолдары ай қ ындал ғ ан», деді қ ол қ ою р ә сімінде Премьер-Министр К ә рім М ә сімов.

Атап ө терлігі, 2010 жылы «Бизнесті ң жол картасы - 2020» ба ғ дарламасын іске асыру ғ а республикалы қ бюджеттен 30 миллиард те ң ге қ арастырыл ғ ан. Б ұ л қ аржыны ң 12 млрд те ң гесі жа ң а бизнес бастамаларды қ олдау ғ а, 16 млрд. те ң гесі к ә сіпкерлік секторды сауы қ тыру ғ а, ал 2 млрд. те ң гесі экспорт қ а ба ғ дар лан ғ ан ө ндірісті қ олдау ғ а б ө лінеді. Ал жалпы ба ғ дарлама екі кезе ң мен ж ү зеге асырылатын болады. Бірінші кезе ң і 2010 - 2014 жылдар аралы ғ ын қ амтиды. Жо ғ арыда ғ ы ү ш ба ғ ыт аясында ғ ы міндеттер осы жылдар ішінде шешілуі тиіс. Ал, 2015 - 2020 жылдар аралы ғ ын қ амти тын екінші кезе ң де жа ң а ба ғ дарламаларды қ олдау, шетелге тауар шы ғ арушыларды қ олдау сия қ ты екі ба ғ ыт аясында ғ ы міндеттерге екпін салынатын болады. Жобаларды іріктеу кезінде агро ө нерк ә сіптік кешен, ө нерк ә сіптік ө нім шы ғ ару, құ рылыс материалдары, же ң іл ө нерк ә сіп, кен ө ндіру ө нерк ә сібіндегі техникалы қ қ ызмет к ө рсету, металлургия, денсаулы қ са қ тау ж ә не білім беру салаларында ғ ы қ ызмет, сондай-а қ ө зге де халы ққ а қ ызмет к ө рсететін салаларда ғ ы к ә сіпорындарды ң қ ызметіне басымды қ берілетін болады.

Б ұ л ба ғ дарламаны ң ар ты қ шылы ғ ы сонда - пайыздар т ө лемі бойынша шы ғ ыстарды ң белгілі бір б ө лігі мемлекет тарапынан ө телетін болады. М ә селен, 2010 жылы 12 пайыздан аспайтын номиналды м ө лшерлемесі бар несиелерге субсидия б ө лінеді, оны ң 7 пайыздан аспайтындай м ө лшерін к ә сіпкер т ө ле йді, ал 5 пайызын мемлекет жабады. Несие бойынша сыйа қ ыны ң номиналды м ө лшерлемесі 12 пайыздан т ө мен бол ғ ан жа ғ дайда, онда 5 пайызды ң орнын мемлекет толтырады, ал айырмашылы ғ ын к ә сіпкер т ө лейді. Егер к ә сіпкер сыйа қ ыны ң номиналды м ө лшерлемесін жылды ғ ы 12 пай ыз ғ а дейін т ө мендету ж ө нінде банкпен келіскен жа ғ дайда ғ ана 2010 жылды ң 1- қ а ң тарынан бастап, 12 пайыздан жо ғ ары м ө лшерлеме бойынша берілген қ олданыста ғ ы несиелер ү шін субсидия алу ғ а м ү мкіндігі болады. «Банктерде а қ ша бар, несие алушылар бар. Пайызды қ ставк а - 7 пайыз, м ұ ндай ставка ә лемні ң бірде-бір елінде жо қ . Тіпті Еуропалы қ ода қ та да м ұ ндай ставкамен несие алу ғ а болмайтын шы ғ ар деп ойлаймын. Енді барлы ғ ы бизнесті ң қ олында», деді мемлекетті ң бизнеске к ө рсетіп жат қ ан қ ам қ орлы ғ ын ал ғ а тарт қ ан Ү кімет басшысы .

Ба ғ дарламаны ң бірінші ба ғ ыты «жа ң а бизнес бастамаларды қ олдау» аясында несиелерге ішінара кепілдік алу шарттары қ арастырыл ғ ан. Кепілдік беру ішінара болып табылады ж ә не кепілдік шарты несие сомасыны ң 50 пайыздан аспауы шарт, я ғ ни бір ө тініш берушіге 1,5 млрд те ң геден аспайтындай болуы қ ажет. Қ ор кепілдігін беру ө тініш берушіні ң несие шарты бойынша міндеттемелеріні ң орындалуыны ң қ амтамасыз етілуі ж ө нінде Қ ор, Банк ж ә не Ө тініш беруші арасында ү шжа қ ты кепілдік шартын жасасу ар қ ылы ж ү зеге асырылады. Осы т ұ ста айта кетерлігі, Қ Р Ү кіметіні ң қ аулысына с ә йкес мониторинг ж ү ргізілуі тиіс ірі салы қ т ө леушілер тізбесіне енгізілген металлургия секторыны ң к ә сіпорындарына кепілдік берілмейді. Одан б ө лек, акцизделетін тауарларды, дизелді жанар-жа ғ армай, же ң іл автомобильде р (м ү гедектерге арнал ғ ан қ олмен бас қ арылатын немесе адаптер ар қ ылы қ олмен бас қ арылатын автомобильдерден бас қ асы), шикі м ұ най, шы ғ арумен айналысатын жобалар ғ а кепілдік берілмейді.

Ба ғ дарламаны ң «к ә сіпкерлік секторды сауы қ тыру» атты екінші ба ғ ыты аясында, қ о лданыста ғ ы несие бойынша сыйа қ ы м ө лшерлемесін жылды ғ ы 12 пайызыны ң 5 пайызын мемлекет субсидиялайтын болады. Қ аржы агенті, я ғ ни «Даму» к ә сіпкерлікті дамыту қ оры» А Қ осы шы ғ ыстарды мемлекет қ аражаты есебінен ай сайын тікелей Банкке аударып отырады. Б ұ дан б ө лек, Борышкер салы қ берешегін (жеке табыс салы ғ ынан б ө лек) ө теу бойынша мерзімін шегеруге ө тінім бере алады. Ол сонымен қ атар қ аржы-экономикалы қ сауы қ тыру жоспары аясында жоспар ғ а енгізілген, оны ң ішінде Қ аза қ стан Қ ор биржасында ғ ы облигациялар бойынша ішкі кредиторлар алдында ғ ы берешектеріне қ атысты ө зге іс-шаралар бойынша да қ олдау ала алады.

Ба ғ дарлама ғ а қ атысушы компанияларды ң ішінен қ анша к ә сіпорындар қ аржылай қ олдауды қ ажет етіп отыр? Ресми м ә ліметтерге с ү йенсек, б ү гінде өң деуші ө нерк ә сіпті ң несие порт фелі 1 023 млрд те ң гені құ рап отыр. Оны ң несие бойынша мерзімі ө ткен берешегі 144 млрд те ң ге сома, немесе жалпы портфельді ң 13 пайызы. Егер субсидиялануы тиіс қ арыз сомасы 3 млрд те ң гені құ райтын болса, онда ба ғ дарламаны ң ә леуетті қ атысушыларыны ң саны Қ аза қ станда 110 жоба болма қ . Жалпы ал ғ анда, Ба ғ дарлама ғ а осы ба ғ ыт бойынша 16 млрд те ң ге б ө лініп отыр ж ә не 320 млрд те ң гені құ райтын портфельді субсидиялау жоспарланып отыр. Субсидиялау мемлекеттік комиссия шешім қ абылда ғ ан кезден басталатынын ескерсек, б ұ л по ртфель екі есеге ө суі м ү мкін, себебі к ә сіпорындарды 2010 жылды ң 1-шілдесінен бастап ба ғ дарлама ғ а енгізу жоспарланып отыр. Субсидиялау Банктерді ң (ма құ лдау кезінде) б ұ рын ғ ы несиелері ж ә не жа ң а берешек бойынша жоба ма құ лдан ғ аннан кейін туындайтын қ олданыста ғ ы несие желісі аясында ғ ана ж ү зеге асырылады. Ө тінімді қ аржылы қ сауы қ тыру аясында 2010 жылы ғ ана беруге болады. Ал, қ аржылы қ сауы қ тыру аясында субсидияланатын несие сомасы бір борышкер-к ә сіпкер ү шін 3 млрд те ң геден аспайтын болады. Оны ң ішінде, несие сомас ы, борышкер-к ә сіпкер т ұ л ғ алармен/компаниялармен ү лестес несие бойынша берешекті есептемегенде, ә рбір борышкер-к ә сіпкерге жеке есептелінеді. Субсидиялау мерзімі 3 жылдан аспауы тиіс.

Ба ғ дарламаны ң ү шінші ба ғ ыты «сырт қ ы нары ққ а ба ғ дарлан ғ ан ө ндірістерді қ олд ау» аясында мынадай к ө мек к ө рсетілетін болады. Мемлекет ө теміні ң м ө лшері 8 пайызды құ райды, м ұ ны ң ө зінде 4 пайыздан аспайтын б ө лігін экспортшыларды ң ө здері т ө лейді. К ә сіпкерлер б ұ рын ғ ы несиелер бойынша пайызды қ м ө лшерлемені субсидиялау ба ғ дарламасына қ атыс а алады. 2010 жылы субсидиялау жылды ғ ы кемінде 12 пайыз болатын сыйа қ ы м ө лшерлемесі бар несиелер бойынша ғ ана ж ү зеге асырылуы м ү мкін, оны ң кемінде 4 пайызын экспортер т ө лейді, 8 пайызын мемлекет ө тейді. Несие бойынша сыйа қ ыны ң номиналды м ө лшерлемесі 12 пай ыздан т ө мен болатын болса, онда 8 пайызын мемлекет ө тейді, ал айырмасын экспортшы т ө лейді. Экономиканы ң барлы қ секторларында ө ндірілетін ө німіні ң 10 пайыздан астамын шетке шы ғ аратын к ә сіпкерлер қ олдау ала алады. Б ұ л қ олдау кейбір салаларда істейтін к ә сіпке рлік субъектілеріне қ арастырылма ғ ан, оларды ң ішінде тау-кен ө ндірісі бар. Шет елге тауар шы ғ арушыларды субсидиялау кезіндегі несие сомасы сомасы бір экспортшы ү шін 3 млрд те ң геден аспауы тиіс.

Ба ғ дарламаны іске асыру кезінде же ң ілдікпен қ аржыландыру құқ ы ғ ы на ша ғ ын компаниялар ғ ана емес, ірі к ә сіпорындар да ие болады. Жалпы ал ғ анда, ба ғ дарламада ша ғ ын немесе орта к ә сіпкерлік субъектісі деген ұғ ым болмайды, Ба ғ дарламаны іске асыруды ң бірінші кезе ң інде қ олдау ғ а активтеріні ң к ө леміне қ арамастан, барлы қ жеке к ә с іпкерлік субъектілері қ ол жеткізе алады.

Міне осылайша, Ү кімет отанды қ бизнесті ң тасын ө рге домалату ү шін экономикалы қ т ұ р ғ ыдан ма ң ызы зор құ жатты қ абылдап, оны ж ү зеге асыру тетіктерін іске қ осты. Ба ғ дарламаны іске асыру тетіктеріні ң д ұ рыс ойластырыл ғ анын к ә сіпкерлер де, қ аржыгерлер де құ птап отыр. М ә селен, «Атамекен ода ғ ы» Қ аза қ станны ң ұ лтты қ экономикалы қ палатасыны ң т ө ра ғ асы Азат Перуашев б ү гінгі шараны «Бизнесті ң жол картасы-2020» ба ғ дарламасын іс ж ү зінде іске асыруды ң ал ғ аш қ ы қ адамы ретінде қ арастыратын ын м ә лімдеді. « Қ аза қ станда ғ ы к ө птеген к ә сіпорындар ба ғ дарламаны ж ү зеге асыру ғ а дайын», дейді ол. Ал Қ аза қ стан қ аржыгерлер қ ауымдасты ғ ыны ң бас қ арма т ө ра ғ асы Серік Ахановты ң пікірінше, б ұ л ба ғ дарламаны іске асыру тетіктері д ұ рыс ойластырыл ғ ан. Оны ң айтуынша, отанды қ к ә сіпкерлерге на қ ты к ө мек к ө рсету ү шін бірегей қ аржылы қ құ ралдар қ ажет еді. Оны Ү кімет ұ сына алды. « Қ аза қ стан қ азір дамуды ң жа ң а сатысында т ұ р. Сонды қ тан біз қ азірден бастап елімізді ң да ғ дарыстан кейінгі қ ар қ ынды дамуын ынталандыру ғ а тиіспіз. Ал, елімізді ң келешектегі экономикалы қ дамуы к ө п жа ғ дайда Ү кімет пен бизнес қ о ғ амдасты қ ты ң қ азіргі та ң да ғ ы қ оян- қ олты қ ж ұ мысымен ты ғ ыз байланысты болып отыр», дейді Премьер-Министр К ә рім М ә сімов.«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы