You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

«Жеке іс бастауға – тәуекел, дамытуға –жігер қажет»

Әлемдегі ең ірі компаниялар мен алпауыт инвесторлар жұмыс істепжа қан еліміздің мұнайлы аймағында несібесін кәсіпкерлікпен тауып жүрген қазақстандықтар аз емес. Көлемді қаржы құйылып, құрылыс қ ар қ ын ал ғ ан өң ірде б ұғ ан м ү мкін дік те жетерлік. Ал осыдан 8 жыл б ұ рын «біраз жылда б ұ л қ ызмет т ү ріне деген қ ажеттілік артады» деген болжаммен т ә уекелге бел байлап «Каспиан Девелопмент Кампани» ЖШС-ін құ р ғ ан бірнеше азамат қ апы қ алма ғ андарына сенімді. Е ң ә уелгі қ адам – құ рылтайшыларды ң и нвестициялы қ м ү мкіндіктерді ба ғ амдау ма қ сатымен Атырау, А қ тау ж ә не А қ сай қ аларын ж ү йелі т ү рде аралаудан бастал ғ ан екен. Қ аза қ станны ң м ұ найлы ө лкесі Атырау облысында ғ ы газ бен м ұ най ө нерк ә сібіні ң дамуы қ осымша қ ызмет т ү рлерін қ ажет ететінін т ү йсінген олар 2 001 жылы Атырау қ аласында қ оймалы қ база сатып алады. Б ұ л - «Каспиан Девелопмент Кампани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіні ң ал ғ аш қ ы қ адамы еді.

«Алдымен ұ лтты қ ж ә не шетелдік компанияларды транспортты қ тасымалмен ж ә не қ оймалы қ қ ызметтермен қ амтамасыз етуді жол ғ а қ ойып алуды жоспарла ғ анбыз»- деп еске алады серіктестікті ң бас директоры Са ғ ды ғ алиев Арман М ұ рат ұ лы. «К ө ш ж ү ре бара т ү зеледі» - демекші одан ә рі қ ызмет т ү рлерін к ө бейте бердік, мысал ғ а 2002 жылы «Те ң ізшевройл» компаниясыны ң мердігері болды қ , 20 03 жылы Ма ңғ ыстау облысында база сатып алды қ ж ә не кедендік р ә сімдер ж ү ргізуге р ұқ сат беретін лицензия алды қ . Қ азірді ң ө зінде оннан астам қ ызмет т ү рлерін к ө рсете алатын де ң гейге жетіп отырмыз» - дейді бас директор Арман М ұ рат ұ лы.

Қ азір «Каспиан Девелопмент Кампани» ЖШС қ ызмет к ө рсететін компаниялар саны артып, белгілі «Те ң ізшевройл», «Боркит Интернэшнл», «Сичим» ж ә не та ғ ы да баска шетелдік компаниялармен ә ріптес болып отыр.

Жеке істі ң табысты ж ү руі ө зара сенім мен жауапкершілікке де байланысты екені даусыз . Б ұ л қ а ғ иданы са қ тау ар қ ылы клиенттер санын к ө бейтіп қ ана қ оймай, б ұ рыннан келе жат қ ан ә ріптестерімен байланыстарын тере ң детуге қ ол жеткізген к ә сіпкерлер ендігі кезекте ө з қ ызметтеріні ң сапасын арттыру ғ а қ адам жасайды. Осылайша, «Каспиан Девелопмент Кампа ни» ЖШС «Даму» к ә сіпкерлікті дамыту қ орыны ң т ұ ра қ тандыру ба ғ дарламасы ше ң берінде несие алды. «Алын ғ ан қ аржы қ ойма санын 40 пайыз ғ а арттыру ғ а, ж ұ мыс жасап т ұ р ғ ан қ оймаларды ң 85 пайызына к ү рделі ж ө ндеу ж ү ргізуге ж ә не қ ойма аума ғ ын асфальттау ғ а м ү мкіндік берд і» - дейді Арман М ұ рат ұ лы.

Же ң ілдетілген несие ар қ ылы қ ызмет ау қ ымы ке ң ейгені ө з алдына, жа ң адан 80-100 адамды қ ж ұ мыс орны ашылып осы өң ірдегі ә леуметтік м ә селелерді шешуге де септігін тигізген. Ә рине, бірді ң т ә уекелі - ж ү зді ң несібесіне айналып жатса нег е қ уанбас қ а? Жеке ісін дамыта отырып ә леуметтік ы қ палы бар қ адам жасайтындарды ң қ атары к ө бейсе экономикамыз ғ а да ел т ұ р ғ ындарына да шарапаты тиері аны қ !

Аны қ тама: «Даму» К ә сіпкерлікті дамыту Қ оры» А Қ «Сам ұ ры қ - Қ азына» Ұ лтты қ ә л-ау қ ат Қ оры А Қ құ рамында ғ ы д аму институты. Ол Екінші д ә режелі банктер ар қ ылы (шарт бойынша қ аржы салу) орта ж ә не ша ғ ын бизнес субъектілерін несиелеу, микронесиелеу, орта ж ә не ша ғ ын бизнес субъектілерін а қ паратты қ -консультативтік т ү рде қ олдау секілді шараларды ж ү зеге асырады.«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы