You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Кәсіпке баулу да игілікті іс

Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жаңаөзен қаласындағы политехникалық колледж о қ у кешеніні ң құ рылысыны ң жобасын қ аржыландыру ғ а 2007 жылы же ң ілдетілген несие берген еді. С ө йтіп, елімізді ң экономикалы қ ә леуетін арттыру ғ а елеулі ү лес қ осып ж ү рген м ұ найлы айма қ ты ң жастарына қ ажет жа ң а заман ғ ы е ң селі білім ордасы бой к ө теріп, к ә сіби білім білім беру ісі жа ң аша жол ғ а қ ойылды.

Б ү гінгі жа һ андану д ә уірінде жастарды ң жа ң ару ү рдістерімен ү йлесімді ө мір с ү ре білуі ү шін – тере ң ж ә не жан-жа қ ты білім алуы ма ң ызды. Осы орайда, біраз жылдар назардан тыс қ алып, б ү гіндері қ айта қ ол ғ а алына баста ғ ан к ә сіптік ж ә не техникалы қ білім беру ісіні ң ма ң ызы артуда. Ө йткені, ішкі е ң бек нары ғ ы техникалы қ ж ә не к ә сіптік білімі бар ө з кадрларым ызбен қ амтамасыз етуді талап ете бастады.

К ә сіптік орта арнаулы білім ордаларында к ә сіби шеберлігін шы ң да ғ ан жастар, елімізді ң к ә сіпорындарын білікті орта буын мамандармен толы қ тыра алары с ө зсіз. Со ңғ ы кездері республикада осындай о қ у ор ындары к ө бейіп заман талабын қ ана ғ аттандыру ғ а ат салысуда.

Міне, осындай талаптар ғ а жауап беретін, жа ң а заманауи технологияны ал ғ а тарта білім беретін, Ма ңғ ыстау айма ғ ында қ ар қ ынды ө сіп келе жат қ ан м ұ най ж ә не м ұ най ө ндіру к ә сіпорындарыны ң ө ндірістік құ рылыс желілеріні ң мамандарын даярлайтын арнаулы о қ у орындарыны ң бірі - Жа ң а ө зен политехникалы қ колледжі.

Атал ғ ан колледжді ң ал ғ а қ ой ғ ан ма қ саты – қ о ғ ам талабына сай о қ ыту ж ү йесін енгізу, болаша қ та қ о ғ амды жа ң артушы, е ң бек етуш і жасампаз ұ рпа қ т ә рбиелеу.

О қ у орныны ң осы ма қ саттар ү десінен шы ғ уына «Даму» к ә сіпкерлікті дамыту қ оры» А Қ айтарлы қ тай ү лес қ осты. «Жа ң а ө зен қ аласында ғ ы политехникалы қ колледж о қ у кешеніні ң құ рылысы» жобасын қ аржыландыру ғ а 2007 жылы қ ордан же ң ілдетілген несие берілг ен еді. Осылайша, елімізді ң экономикалы қ ә леуетін арттыру ғ а елеулі ү лес қ осып ж ү рген м ұ найлы айма қ ты ң жастарына қ ажет жа ң а заман ғ ы е ң селі білім ордасы бой к ө теріп, к ә сіби білім білім беру ісі жа ң аша жол ғ а қ ойылды.

Б ү гінгі та ң да колледжді ң к ү ндіз гі б ө лімінде 836, ал сырттай б ө лімінде 404 болаша қ маман білім алуда. Колледжде жас жеткіншекті ң толы қ жетіліп маман болып қ алыптасуына барлы қ жа ғ дай жасал ғ ан. Со ңғ ы ү лгіде жабды қ тал ғ ан 59 п ә н д ә рісханалары, 2 информатика ж ә не 3 мультимедиалы қ д ә рісханалар , д ә рігерлік б ө лме, м ә жіліс залы, асхана, спорт залы бар, я ғ ни студенттерді ң жан жа қ ты білім алуына барлы қ жа ғ дай жасал ғ ан.

Колледж ұ жымы қ атарында 39 о қ ытушы, оны ң ішінде т ө рт жо ғ ары санатты, он бірінші санатты, жеті екінші санатты, он бір жас ұ стаз қ ыз мет ат қ аруда.

Колледж ұ жымыны ң к ә сіби біліктілігі мен замана к ө шіне сай істерге бастамашы болумен ұ ласып жатады. Соны ң ай ғ а ғ ы 2005-2006 о қ у жылында колледж жанынан Қ .Сатпаев атында ғ ы Қ аза қ Мемлекеттік Ұ лтты қ Техникалы қ Университетіні ң қ ашы қ ты қ тан о қ ыту орталы ғ ыны ң ашылуы. Колледжді бітірген студенттерді ң Қ аз Ұ ТУ ды 3 жыл о қ ып бітіріп, е ң бек ете ж ү ріп, жо ғ ары білім алуына бар м ү мкіндіктер туып отыр. М ұ ндай келелі ж ұ мыстарды ат қ ару ү лкен жауапкершілікті ғ ана емес, ү лкен к ү ш жігерді де талап ет еді. О қ у орныны ң басшысы Тілектес Аман қ ос қ ызы Болатбаева жастар ғ а жан жа қ ты білім берумен қ атар, оларды ң толысып жетілуіне ж ә не т ә рбиелі, м ә динетті азамат болып қ алыптасуы ү шін аянбай тер т ө гіп ж ү рген ұ ла ғ атты ұ стаз, білікті басшыларды ң бірі.

Өң ір ү шін аса қ ажет о қ у орнын - Политехникалы қ колледжді ашып, о ғ ан нары қ талабына сай басшылы қ жасау міндетін ал ғ ан Тілектес Аман қ ос қ ызы колледжді бас қ аруды жа ң а технологиялы қ ә діс т ә сілдер бойынша ж ү ргізу ү рдісін енгізіп отыр. Басшы ә рі ұ стазды қ қ ызм еттерді қ атар ала ж ү ріп, 2004 жылы «Электротехникалы қ материалдар», «Автоматты реттеу ж ә не реттегіштері», «Электрмен ө лшеу», «Автоматтандыру құ ралдары мен қ ондыр ғ ылары» атты қ аза қ тіліндегі о қ улы қ тарды да жары ққ а шы ғ арды.

Табысты е ң бек етумен қ ат ар, к ә сібін ел ж ұ ртты ң игілігіне айналдыра білген жанны ң қ ашан да мерейі ү стем болса керек.«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы