You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

«Самұрық - Қазына» қоры даму институттарының басты мақсаты - экономиканы әртараптандыруға ықпал ететін жобаларды қаржыландыру - Б. Сәркеев

«Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қорын бүгінге дейін да ғдарысты е ң серген ұ йым ретінде білсек, биылдан бастап қ ор ө з ресурстарын ел экономикасын ә ртараптандыру ғ а, индустриялы қ -инновациялы қ ө рлеу жолына ж ұ мылдырма қ . Елді ң ү детілген индустриялы қ -инновациялы қ даму ба ғ дарламас ыны ң 70 пайызы осы «Сам ұ ры қ - Қ азына» құ рамында ғ ы даму институттарыны ң к ү шімен ж ү зеге асады.

Ал даму институттары дегеніміз не ж ә не оларды ң экономика ғ а тигізер ә сері қ андай деген сауалдар ғ а «Сам ұ ры қ - Қ азына» Ұ лтты қ ә л-ау қ ат қ орыны ң Қ аржы ж ә не даму институттар ын бас қ ару ж ө ніндегі директоры Ба қ ытжан С ә ркеев жауап береді.

- Ба қ ытжан Құ рманбай ұ лы, «Сам ұ ры қ - Қ азына» қ орыны ң құ рамында «Даму институттары» деп аталатын компанияларды ң бар екенінен хабардамыз, біра қ оларды ң немен айналысатынын толы қ біле бермейміз. Я ғ ни, олар не ү шін құ рылды? М ұ ндай ү лгі бас қ а елдерде бар ма ?

- Сауалы ң ыз ғ а рахмет. Қ аза қ станны ң даму институттарын құ ру ә лемдік т ә жірибеден алын ғ ан. Даму институттарыны ң негізгі ма қ саты жеке капиталды ң о ң ай жете қ оймайтын салаларына инвестициялы қ ресурстарды жеткізу. Ә лемдік т ә жірбие бойынша, Германия, Жапония, Қ ытай, О ң т ү стік Корея секілді елдер даму институттарын банк, агенттік, корпорация, даму қ орлары кейпінде құ р ғ ан. Оларды ң ма қ саты - қ о ғ ам ғ а пайдалы, экономикалы қ ө сімге ә сер ететін жобаларды ұ за қ мерзім аралы ғ ында қ аржыландырып, жа ң а салаларды ң дамуына жа ғ дай жасап, ә леуметтік экономикалы қ м ә селелерді шешу. Қ аза қ станда елді ң 2001-2015 жылдар аралы ғ ында ғ ы Индустриялы қ - инновациялы қ даму стратегиясына сай 2003 жылы осы институттар ж ү йесі құ рылды. Ал 2006 жы лы даму институттарын « Қ азына» орны қ ты даму қ оры» акционерлік о ғ амыны ң құ рамына біріктіру ж ө нінде шешім қ абылданса, 2008 жылы « Қ азына» «Сам ұ ры қ » холдингімен бірігіп, «Сам ұ ры қ - Қ азына» ұ лтты қ ә л-ау қ ат қ оры болып құ рыл ғ аны барша ғ а аян.

«Сам ұ ры қ - Қ азына» Қ оры құ рыл ғ ан кезде оны ң құ рамында сегіз даму институты болса, қ азір оларды ң саны бесеу. Біріншісі «Даму» к ә сіпкерлікті дамыту қ оры - 1997 жылы құ рыл ғ ан, екіншісі Қ аза қ стан Даму банкі ( Қ ДБ) - 2001 жылы құ рыл ғ ан, ү шіншісі Қ аза қ стан Инвестициялы қ Қ оры - 2003 жылы құ рыл ғ ан, т ө ртіншісі «Kazyna Capital Managment» (КСМ) - 2007 жылы құ рыл ғ ан, бесіншісі Экспортты ж ә не инвестицияларды са қ тандыруды ң мемлекетік корпорациясы - 2003 жылы құ рыл ғ ан.

Қ ал ғ ан ү ш даму институты - Ұ лтты қ инновациялы қ Қ ор, Инжиниринг ж ә не технология лар трансферттер Орталы ғ ы мен «KAZNEX» экспортты ұ сынатын корпорациясы 2009 жылды ң шілде айынан бері Индустрия ж ә не сауда министрлігіне ( қ азір Индустрия ж ә не инновация министрлігі) ө тті.

- Даму институттарыны ң ә р қ айсысыны ң міндеттері ә рт ү рлі ме, ә лде б ә рі бір міндетті ат қ ара бере ме ?

- «Сам ұ ры қ - Қ азына» қ оры құ рамында ғ ы даму институттарыны ң басты ма қ саты - экономиканы ә ртараптандыру ғ а ы қ пал ететін жобаларды қ аржыландыру. Ә сіресе экономиканы ң стратегиялы қ салаларында ғ ы шикізатты қ т ә уелділікті кемітетін жоба ларды ң болуына к ө п к өң іл б ө лінеді. М ә селен, Қ аза қ стан Даму банкі - индустриялы қ ж ә не инновациялы қ жобаларды ұ за қ мерзімді несиелеумен айналысады. Ал Қ аза қ станны ң инвестициялы қ қ оры - инвестицялы қ жобаларды ң капиталына ену ар қ ылы (капиталына орта қ тасып, қ ос ымша қ аржыландыру ар қ ылы) оларды несиелейді. Сондай-а қ «Даму» к ә сіпкерлікті дамыту қ оры - орта ж ә не ша ғ ын бизнеске қ аржылы қ ж ә не қ аржылы қ емес қ олдау шараларын ұ сынады. Ал Экспортты са қ тандыруды ң мемлекетік корпорациясына келетін болса қ , ол қ аза қ станды қ эк спортерларды саяси ж ә не коммерциялы қ қ атерден са қ тандырады. «Kazyna Capital Managеment» - біріккен Қ орлар құ рып, оларды ң кейіннен инфра құ рылымды қ жобалар мен орта ж ә не ша ғ ын бизнес жобаларына инвестиция құ юына ы қ пал етеді. Б ұғ ан қ оса, Қ аза қ стан Даму банкін і ң « Қ ДБ лизинг» атты еншілес компаниясы бар, ол лизингті қ аржыландырумен айналысады.

- Осы даму институттарыны ң б ү гінге дейін қ ол жеткізген ауыз толтырып айтарлы қ тай жетістіктері бар ма ?

- Даму институттарыны ң дені елді ң Индустриялы қ -инновациялы қ даму стр атегиясына сай 2003 жылы құ рыл ғ анын жа ң а айтып ө ттім. Қ азіргі та ң да б ұ л компаниялар 146 инвестициялы қ жобаны қ аржыландыруда. Оны ң 96 жобасы осы ғ ан дейін пайдалану ғ а берілген. Қ азір осы ө ндірістерде 20 мы ң ж ұ мыс орны ашылды. «Даму» қ орыны ң ар қ асында орта ж ә не ша ғ ын к ә сіп саласы бойынша 26 мы ң ж ұ мыс орны ашылды. Ал егер облыстар бойынша ат қ арыл ғ ан іске то қ талса қ , Даму институттарыны ң ар қ асында О ң т ү стік Қ аза қ стан облысында қ азіргі заман ғ а сай то қ ыма к ә сіпорындары ж ұ мыс істеп жатыр. Олар қ азір ішкі рынок қ а да, сырт қ ы рынокке де ө нім шы ғ арумен айналысады. Б ұғ ан қ оса Алматы облысында та ғ амны ң жа ң а ө ндірістері, д ә лірегінде балы қ ты ө сірумен ж ә не оны қ айта өң деумен айналысатын, соя ө німдерін ө ндіретін ө ндірістер бар. Сондай-а қ Қ ара ғ анды облысында еденге қ ажетті жабды қ тар немесе а ғ аш ө німдерін ө ндіретін ө ндірістер құ рылды. Солт ү стік Қ аза қ стан облысында м ұ най-газ саласында қ ажетті құ рыш құ бырлары ө ндірісі жол ғ а қ ойылды.

Елді ң Батыс өң ірінде рентген аппараттарын ө ндіретін те ң дессіз зауыт қ азіргі заман ғ а сай болып құ рылым далды. Сондай-а қ металлопрокат ө ндіретін зауыт салынды. Инфра құ рылым бойынша айтар болса қ , Солт ү стік-О ң т ү стік электр ж ү йесі салынып, А қ тау те ң із айла ғ ыны ң аума ғ ы ке ң ейтілді. Алматыда қ оймалары бар ірі к ө лік логистикалы қ орталы ғ ы салынды. Елді ң шы ғ ысында Ша р- Ө скемен темір жол құ рылысы ая қ талып, оны ң ар қ асында Ө скемен мен ө зге қ алалар арасында ғ ы тіке темір жол қ атынасы орнады. Елді ң барлы қ айма ғ ында ғ ы орта ж ә не ша ғ ын к ә сіп саласы айтарлы қ тай н ә тижеге қ ол жеткізді. Даму институттары ба ғ дарламаларыны ң ар қ асында наубайханалар, азы қ -т ү лік ө німдерін ө ндіретін кішігірім ө ндірістер, құ рылыс материалдарын шы ғ аратын орталы қ тар, киім тігу ательелері, полиграфиялы қ баспа ө німдерін шы ғ аратын орталы қ тар құ рылды. Б ұ ларды ң қ атарында, сауда орталы қ тарын, с ұ лулы қ салондарын, т ехникалы қ қ ызмет к ө рсету стансыларын, шеберханаларды, жеке медициналы қ орталы қ тарды, демалу орындарын, жеке бала-ба қ шаларды да қ оса атап ө ткен ж ө н. Біз айма қ тарды арала ғ ан кезде к ө птеген к ә сіпкерлермен кездесіп т ұ рамыз, олар да ғ дарыс кезінде ө здеріні ң бизн есін ашу ғ а ж ә не ж ұ мыс істеп т ұ р ғ ан орындарын қ олдау ғ а қ атысты бізді ң ат қ ар ғ ан іс-шараларымыз ғ а ризашылы ғ ын білдіріп отырады. М ұ ны ң б ә рі де осы даму институттарыны ң ар қ асында м ү мкін болып отыр ғ ан ж ә йттер.

- Демек, даму институттары бизнесті қ олдау ү шін құ ры л ғ ан болып отыр ғ ой. Олар б ұ дан ө зге қ андай ж ұ мыстар ат қ арады.

- Б ұ дан ө зге даму институттары ірі бизнестен ша ғ ын к ә сіпкерлерге дейін к ө мек к ө рсетеді. Егер на қ тылап айтар болса қ , Қ аза қ стан даму банкі құ ны 5 миллион А Қ Ш долларынан асатын ірі инвестициялы қ жобаларды қ аржыландырады. Сондай-а қ агро ө нерк ә сіп саласында ғ ы құ ны 20 миллион А Қ Ш долларынан асатын ірі жобаларды 5-10 жыл аралы ғ ында несиелейді. Қ ДБ ұ за қ мерзімдік несиелеуден ө зге ө зі қ аржыландыратын жобаларды экспортты қ т ұ р ғ ыдан несиелеп, айналымына қ ар жы құ йып, о ғ ан кепілдік береді. Қ азір Қ ДБ мезониндік деп аталатын жа ң а қ аржыландыру т ү рін енгізіп жатыр. Б ұ л механизм бойынша к ә сіпорындар ғ а несие беріледі ә рі капиталына орта қ тасу ар қ ылы, қ осымша капитал құ ю ар қ ылы қ олдау м ү мкіндіктері бар. Қ ДБ-ні ң еншіле с компаниясы « Қ ДБ лизинг» лизингті несиелейді. М ә селен, лизингке қ андай да бір құ рыл ғ ыны немесе толы қ салынып біткен ө ндірісті алу ғ а болады. «Даму» қ оры ар қ ылы екінші д ә режелі банктерге қ аржы салу ба ғ дарламалары ж ү зеге асырылады, ол бойынша к ә сіпкерлер сер іктес банктерден жа ң а жобалар ү шін немесе онсыз да ж ұ мыс істеп т ұ р ғ ын ө ндірістеріндегі несиені қ айта қ аржыландыру ү шін несиелер ала алады. Несиені ң сыйа қ ысы 12,5%. «Даму» қ оры екінші д ә режелі банктердегі несиелерді кепілдендіру бойынша ба ғ дарламалар жасап , ол ба ғ дарлама бойынша к ә сіпкерлер «Даму» қ орынан сол ө зі ал ғ ан несиені ң 50% к ө лемінде кепілдік ала алады. Қ азір «Даму» қ оры ә кімшіліктер ар қ ылы «Даму Айма қ тар-2» ба ғ дарламасын ж ү зеге асыруда. Оны ң негізінде к ә сіпкерлер облыс ә кімшіліктері басымды қ берген ба ғ ыттар бойынша жобаларды қ аржыландыру ғ а 10% сыйа қ ымен несие ала алады. М ұ нан ө зге, «Даму» қ оры ә йел к ә сіпкерлерді қ олдау ү шін де бір қ атар ба ғ дарламалар жаса ғ ан.

О ғ ан с ә йкес, к ә сіпкерлікпен айналысатын ә йелдер екінші д ә режелі банктер ар қ ылы 14% сыйа қ ымен несие ала алады. «Даму» қ оры сонымен бірге, орта ж ә не ша ғ ын к ә сіпке қ аржылы қ емес қ олдау шараларын к ө рсетеді. М ә селен, «Бизнес-Ке ң есші» «Даму-К ө мек» ба ғ дарламалары ар қ ылы м ү гедек к ә сіпкерлерді қ олдап отырады, осы бизнеске қ атысты а ғ артушылы қ ба ғ ытта ғ ы бас тамалары да бар. «Kazyna Capital Management» компаниясын қ орларды ң қ оры десе болады. Қ ор құ рамында қ азірді ң ө зінде біріккен 7 Инвестициялы қ қ ор бар. Оны ң бесеуі Қ аза қ станда ж ұ мыс істейді. Б ұ л қ орлар ірі инвестициялы қ жобаларды ж ә не орта ж ә не ша ғ ын к ә сіпті қ олдау ғ а дайын. Қ андай да бір ө нім ө ндірісіндегі, к ө лік ж ә не байланыс саласында ғ ы, қ ызмет к ө рсету саласында ғ ы қ ызы қ ты жобалары бар к ә сіпкерлер осы инвестициялы қ қ орлар ғ а барып, солармен бірге ж ұ мыс істесе болады.

- Даму институттары ө з қ ызметінде негізіне н қ андай да бір салалар ғ а басымды қ береді ме?

- Негізінен, е ң алдымен, даму инститтары қ айта өң деу ө нерк ә сібі мен инфра құ рылым салаларына басымды қ береді. Инфра құ рылымды қ жобалар дегеніміз, енді ө зі де аты айтып отыр ғ андай - энергетика, транспорт ж ә не комм уникация саласын дамытатын жобалар. Ә рине, орта ж ә не ша ғ ын к ә сіп саласы бойынша б ұ л жобалар да басымды ққ а ие. Б ұғ ан қ оса, жобаларды та ң да ғ ан кезде оларды ң инновация ғ а жа қ ынды ғ ы ж ә не экспорт қ а шы ғ у м ү мкіндіктеріне назар аударылады.

- Мемелекет даму институттарына ү лкен сомада қ аржы б ө ліп отыр. Ал оларды қ алай пайдаланып жат қ аны қ ада ғ аланады ма?

- Ә рине. Даму институттарында корпоративтік бас қ ару ж ү йесі ж ұ мыс істейді, ол бойынша ішкі аудит қ ызметі деген құ рылым ар қ ылы ішкі қ ада ғ алау ж ү йесі құ рыл ғ ан. Ол тікел ей Директорлар ке ң есіне ба ғ ынады. М ұ нан ө зге, «Сам ұ ры қ - Қ азына» қ оры ішінде ішкі аудит ж ә не ба қ ылау деген арнайы департамент бар. Ол да ө з кезегінде қ аржыны қ ада ғ алап, ба қ ылаумен айналысады. Ө ткен наурыз айында біз Республикалы қ бюджетті ң ат қ арылуын ба қ ылау ж ө ніндегі есеп комитетімен меморандум ғ а қ ол қ ойды қ . Ол бойынша біз бюджет қ аржысыны ң тиімді пайдалануын бірігіп ба қ ылаймыз. Даму инститтарыны ң ж ұ мысын ө зге де бір қ атар құ рылымдар қ ада ғ алайды.

- «Даму» институттарыны ң болаша қ жоспарлары ж ө нінде да айтып ө тсе ң із ?

- Даму институттарыны ң биыл ғ ы негізгі ма қ саты - ө здеріні ң ат қ арып отыр ғ ан шаруаларын онан бері жандандыру. Б ұ л ба ғ ытта ә сіресе айма қ та ғ ы жобалар ғ а баса м ә н берілгелі отыр. Себебі, елді жеделдетіп индустриализациялау мен «Бизнесті ң Жол Картасы-2020 » ба ғ дарламасы негізінен жергілікті жерлерде ж ү зеге асырылады. Қ азір даму институттары ө здеріні ң инвестициялы қ қ ызметін жандандыру ғ а қ атысты іс-жоспарларын дайындап қ ойды. Енді сол бойынша қ аржыландырылып отыр ғ ан жобаларды немесе қ арастырылып отыр ғ ан жобал арды ң ау қ ымын к ө бейту жоспарлануда. Ішкі регламенттер мен бизнес процедураларды жетілдіруге қ атысты іс- шаралар - даму институттарыны ң жобаларын ма құ лдауды ң сыйыр құ йымша қ танбай, жедел ж ү зеге асырылуына ә сер етпек.

Даму институттары ө здеріні ң құ ралдары, немесе ж ұ мыс істеу тетіктерін қ азір ке ң ірек т ү сіндіруді ма қ сат етіп отыр. Биыл айма қ тарда ғ ы даму институттарыны ң ж ұ мысын жеделдету ү шін біраз шаруалар ат қ арылды. Біз б ү гін осы шаралардан қ алы к ө пшілікі ке ң інен хабарда р болса екен деген ниеттеміз.

- Сұхбатыңызға рахмет!«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы