You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Бастама... жалғасын тастама

Алматы облысын ү демелі индустриялды-инновациялы қ дамыту ж ө ніндегі облысты қ ү йлестіру ке ң есінде ү ш м ә селе қ аралды. Біріншісі - «Бизнесті ң жол картасы -2020» ба ғ дарламасыны ң іске асырылуы, екіншісі - Қ аза қ станды дамытуды ң индустриялды-инновация-лы қ ба ғ дарлам асын орындау ж ә не аталмыш ба ғ дарламаларды ба қ ылауды ұ иымдастыру жайы айтыл-ды. Жиынды облыс ә кіміні ң орынбасары Болат Т ә кенов ашып, ж ү ргізіп отырды.

Бірінші болып с ө з ал ғ ан облысты қ ө нерк ә сіп ж ә не к ә сіпкерлік бас қ армасыны ң к ә сіпкерлікті дамыту б ө ліміні ң ба сты ғ ы Г ү лбаян Д ә ркенбаеваны ң айтуынша, биыл ба ғ дарламаны іске асыру ғ а 973 млн. те ң ге қ аржы қ арастырыл ғ ан. Б ұ л қ аржы ша ғ ын ж ә не орта к ә сіпкерлікті қ олдау ғ а ж ұ мсалма қ . Қ олдау ғ а қ ажетті қ аржыны «Даму» к ә сіпкерлікті қ олдау қ оры б ө леді. Ол екінші д ә режелі банкт ерден б ө лінген несиені ң бес пайызын т ө леп бермек. М ә селен, бизнесті ж ү ргізуге банктен 12 пайызбен несие алын ғ ан болса, осыны ң бес пайызын «Даму» қ оры ө тейді. Алайда, б ұ л ә ркімге беріле бермейді. К ө мек қ аржыны ү ш ба ғ ытта ж ұ мыс істейтін к ә сіпкерлер ғ ана ала алады. Біріншіден, ынталы к ә сіпкерге беріледі. Я ғ ни, бизнесті жа ң адан баста ғ ан, біра қ қ аражат тапшылы ғ ын к ө ріп ж ү рген адам алады. Екіншіден, -салы қ т ө леуде қ иынды ққ а тап бол ғ ан к ә сіпкерге же ң ілдік ретінде қ арастырылады. Ү шіншіден, экспорт қ а ө нім шы ғ аратын фирманы ң ө німін ба ғ алау ғ а қ аржылай қ олдау ретінде б ө лінеді. Қ аржы министрлігі тауар шы ғ арушы ғ а кепіл болады ж ә не субсидия беру м ү мкіндігін иеленеді. Біра қ , ондай к ә сіпорындар қ атарына ұ лтты қ компаниялар қ аржыландыратын ірі к ә сіпорындар мен ара қ -шарап ж ә не м ұ най ө німдерін шы ғ арушылар қ осылмайды.

Қ аза қ станды дамытуды ң индустриялды-инновациялы қ ба ғ дарламасына бізді ң облыстан 53 жоба енгізілді. Оны ң 12-сі айма қ ты қ , 10-ы республикалы қ , қ ал ғ аны облысты қ жобалар болып табылады. Биыл осыларды ң қ атарында ғ ы 9 жоба құ рылысы ая қ талып, нысандар пайдалану ғ а берілмек. Жиын т ө ра ғ асы Болат Долда ұ лы аталмыш 9 жобаны ң басшыларын орнынан т ұ р ғ ызып, ж ұ мысты ж ү ргізуді ң барысы жайлы с ұ рады. Со ң ында текелілік «Грен-Хауз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіні ң нысанды уа қ ытында ая қ т ауында кемшілікті ң бары аны қ талды. Б ү гінні ң ө зінде олар кестеден к ө п кейін қ алуда. Жылыжай салуда адам саныны ң азды ғ ы орын ал ғ ан. Оларды ң ж ұ мысын тексеруге Болат Долда ұ лы бірнеше адамды ертіп ө зі арнайы барып, тексеретінін білдірді. Содан кейін шешім шы ғ ар ып, керек к ө мекті ң м ә селесін қ арастырма қ . Тал ғ арлы қ «Юско-Логистик» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құ рылыс ала ң ына барар жолды ң ескіргендігін с ө з етті. Жиын т ө ра ғ асы жергілікті басшылы ққ а жолды тездетіп ж ө ндеуді қ ол ғ а алуды тапсырды.

/Болат Аба ғ ан/«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы