You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

«Даму-Көмек» қаржылай емес көмек көрсету бағдарламасы сәтті жүргізілуде

«Даму - К мек» бағдарламасы мүмкіндіктері шектеулі кәсіпкерлердің мәселелері мен оларға қажетті ресурстар жайындағы ақпараттармен қоғамымызды молынан хабардар ету арқылы қолдау көрсету мақсатында құрылған. Бұл жайында «Даму» қоры Басқармасының төрағасы Болат Мұқышев бүгінгі өткен баспасөз мәслихатында айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

Б.М ұқ ышев осы м ә селені шешу ү шін, 2009 жылды ң желто қ санында м ү мкіндіктері шектеулі к ә сіпкерлерге к ө мек к ө рсету ма қ сатында ғ ы а қ паратпен алмасу ғ а арнал ғ ан хабарландыруларды ң электронды қ та қ тасы т ү ріндегі www.damu-komek.kz сайты ашыл ғ анды ғ ын жеткізді. К ө мек қ ажетсініп отыр ғ ан жандар «К ө мек қ ажет» деген б ө лімде ө з а қ параттарын ұ сына алады, ал игілікті іске атсалыс қ ысы келетін к ә сіпкерлер «К ө мек к ө рсетемін» деген б ө лімде м ұқ таж жандар ғ а к ө мегін ұ сыну ар қ ылы ү н қ оса алады.

«Осындай жобаларды іске асыру т ә жірибесі к ө рсеткендей, к ө бінесе к ө мек алушылардан г ө рі к ө мек к ө рсеткісі келетіндерді ң саны басым болып отыр. Алайда, уа қ ытты ң ты ғ ызды ғ ы, қ алай ж ә не немен к ө мек к ө рсетуді на қ ты білмеу т ә різді объективті себептермен олар ө здеріні ң ізгі ниеттерін ж ү зеге асыра алмай жатады», дейді Б.М ұқ ышев.

Аталмыш ба ғ дарламаны ң басты ерекшелігі, м ү мкіндігіні ң шектеулі екеніне қ арамай ө з ісімен ш ұғ ылд анып, т ұ ра қ ты табыс табу ғ а, қ о ғ ам ө міріне толы қ ж ә не те ң д ә режеде атсалысу ғ а талпынып отыр ғ ан жандар ғ а ә р адам шама-шар қ ына қ арай на қ ты атаулы к ө мек к ө рсету ар қ ылы ү лес қ оса алады.

«Демеушілер кейбір к ә сіпкерлерге құ рал-жабды қ т ү рінде к ө мек те беріп жат ыр. Барлы ғ ы 15-тей адам тігін машиналарына, к ө шірме-к ө бейткіш аппараттар ғ а, ая қ -киім ж ө ндеу шеберханасына арнал ғ ан жабды қ тар мен та ғ ы бас қ а заттар ғ а ие болды», дейді Бас қ арма т ө ра ғ асы.

« Қ азіргі к ү ні бизнес пен отанды қ ө ндіріс компанияларды қ олдау ү шін ү лке н ж ұ мыстар ат қ арылып жатыр. Сол ж ұ мыстарды д ұ рыс ж ү ргізу ү шін «Даму» қ оры елімізді ң ө ндіріс компанияларын жинап м ү мкіндігі шектеулі к ә сіпкерлерге к ө мек к ө рсету жайында м ә селе к ө терген еді. Біз ө з тарапымыздан б ұ л бастаманы қ олдап, ү лесімізді қ осудамыз», де йді қ аза қ станды қ «КазСтройСтекло» ө ндірістік компаниясыны ң т ө ра ғ асы М ұ ратхан То қ мади.

«Даму» қ орыны ң б ұ л бастамасы қ азіргі та ң да ғ ы м ү гедектерді ң ә леуметтік м ә селелерін шешуге ө з септігін тигізуде. Оларды ң к ә сібін ашып, ел қ атарлы ж ұ мысына жа ғ дай жасап оты р ғ ан атлмыш Қ ор ғ а ал ғ ысымды айт қ ым келеді», дейді Алматы қ алалы қ м ү гедектер қ о ғ амыны ң т ө ра ғ асы Ә ли Аманбаев

«Даму-К ө мек» ба ғ дарламасы бойынша к ө мек к ө рсеткен демеушілер қ атарында «Астана-Моторс», « Қ аз Құ рылысШыны», «Allianz Kazakhstan» са қ тандыру компанияс ы, «АКФ «Волна» ЖШС-сі (А қ тау) ж ә не « Қ аза қ стан Халы қ банкі» А Қ , «Казкоммерцбанк» А Қ мен Атырау ж ә не Қ ызылорда облыстарыны ң к ә сіпкерлері бар.«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы