Рейтингтер

S&P Global Ratings халықаралық рейтинг агенттігі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-на шетел және ұлттық валютадағы міндеттемелер бойынша эмитенттің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несие рейтингтері бойынша - «"ВВ+/В",» рейтингісін белгіледі.

Рейтинги АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»(29.06.2020 г.)

Damu Entrepreneurship Development Fund JSC ratings(29.06.2020)

Рейтинг Фонда Даму

2018 жылы Moody's Investors Service халықаралық рейтинг агенттігі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-на жаһандық ауқымда «Baa3, сақтандырудың қаржылық тұрақтылығының рейтингі бойынша - «тұрақты болжам» несие рейтингісін белгіледі. 
Сонымен қатар, Moody's рейтинг агенттігі Қорға «Aa1.kz» деңгейінде ұзақ мерзімді ұлттық рейтинг берді.S&P Global Ratings

S&P Global Ratings халықаралық рейтинг агенттігі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-на шетел және ұлттық валютадағы міндеттемелер бойынша эмитенттің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несие рейтингтері бойынша - «"ВВ+/В",» рейтингісін белгіледі.

Рейтинги АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»(29.06.2020 г.)

Damu Entrepreneurship Development Fund JSC ratings(29.06.2020)

Рейтинг Фонда Даму